main logo

Regulamin

Promocja 100 pierogów za 100zł1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „100 pierogów ZA 100 złotych”.

2. Organizatorem Promocji jest IDEA 2.0 Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-332), adres: ul. Powstańców Śląskich 121/208, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772891, NIP 8961584609, REGON 382611644, kapitał zakładowy 10 0000 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem lokali stacjonarnych „Ciasto i Farsz”, mieszczących się na terenie Polski.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.05.2020 r. i trwa do odwołania. Promocja obowiązuje w dniach otwarcia lokalu "Ciasto i Farsz".

4. Zasady promocji: przy zamówieniu 100 pierogów klasycznych (ruskich lub z mięsem) obowiązuje cena 100 zł.

5. Pierogi są wydawane w opakowaniu na wynos.

6. Pierogi są wydawane na zimno, nie są ugotowane, jedynie zahartowane i wymagają obróbki termicznej.

7. W promocji 100 za 100 można zamawiać także inne rodzaje pierogów.

8. Przy zamówieniach innych rodzajów pierogów niż ruskie i z mięsem, w promocji 100 za 100 cena pieroga za sztukę wynosi 1,50.

9. Promocja “100 pierogów za 100 złotych” dotyczy zamówień składanych na miejscu w lokalu oraz zamówień telefonicznych.

10. Promocja dotyczy zamówień z głównej tablicy menu.

11. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

12. Pierogi wydawane są w kartonowym opakowaniu.

13. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

15. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów "Ciasto i Farsz".

16. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych.

17. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ciastoifarsz.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

19. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.wróć