main logo

Regulamin

Promocja 3 pierogi gratis§1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Organizator – IDEA 2.0. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000772891 , posiadająca numer statyczny REGON 382611644, numer identyfikacji podatkowej NIP: 8961584609.

Promocja 3 pierogi gratis - okazanie ulotki 3 pierogi gratis umożliwia gościowi otrzymanie 3 dodatkowych pierogów do zamówienia

Ulotka 3 pierogi gratis – papierowa ulotka z menu, numerem telefonu i adresem danego lokalu oraz informacją o możliwości otrzymania 3 dodatkowych pierogów do zamówienia po okazaniu ulotki w lokalu. 

Uczestnik – klient restauracji, który otrzymał ulotkę CiF.

Restauracja – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Programem, należący do sieci „Ciasto i Farsz”, których właścicielem jest Organizator lub franczyzobiorca; każda restauracja może być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora; aktualna lista restauracji, objętych programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.ciastoifarsz.pl w zakładce „LOKALIZACJE”.


§2 Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.

2. Program rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2020 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem komunikatu w restauracjach.

3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem informacji w restauracji chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.

4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Restauracjach.


§3 Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które otrzymały ulotkę „3 pierogi gratis”, a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy restauracji) oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.

3. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości promocji z ulotką.

5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.


§4 Zasady Promocji

Uczestnik bierze udział w promocji, okazując sprzedawcy ulotkę „3 pierogi gratis” podczas składania zamówienia Ulotkę można otrzymać w okolicach lokalu, gdzie jest rozdawana przez pracowników pierogarni. Okazanie ulotki „3 pierogi gratis” uprawnia gościa do odbioru 3 dodatkowych dowolnych pierogów do składanego zamówienia. Gość nie musi zostawiać ulotki w lokalu, wystarczy, że ją pokaże sprzedawcy Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody, nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie. Suma wartości nagród, uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 100 zł (słownie: sto złotych). Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.


§5 Reklamacje

W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres: kontakt@ciastoifarsz.pl . Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuację w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.wróć