main logo

Regulamin

Akcja "Dostawa piesza"1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Dostawa piesza”.

2. Organizatorem Akcji „Dostawa piesza” jest IDEA 2.0 Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-332), adres: ul. Powstańców Śląskich 121/208, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772891, NIP 8961584609, REGON 382611644, kapitał zakładowy 10 0000 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem lokali stacjonarnych „Ciasto i Farsz”, mieszczących się na terenie Polski.

3. Dostawa piesza jest możliwa od 21.07.2020 r. i trwa do odwołania. Obowiązuje w dniach otwarcia lokalu "Ciasto i Farsz".

4. Zasady akcji „Dostawa piesza”: dostawa piesza umożliwia klientom pierogarni zamówienie pierogów do domu i otrzymanie ich w ciągu kilkunastu minut. Pierogi są dostarczane przez pracownika pierogarni, który przynosi pierogi do domu klienta.

5. Pierogi są wydawane w opakowaniu na wynos.

6. Dostawa piesza obowiązuje tylko w najbliższej okolicy, w promieniu 1 km od pierogarni.

7. W dostawie pieszej można zamawiać wszystkie dostępne rodzaje pierogów.

8. Zamówienie pierogów w dostawie pieszej jest możliwe na miejscu w lokalu lub telefonicznie.

9. Akcja dotyczy zamówień z głównej tablicy menu.

10. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

11. Pierogi wydawane są w kartonowym opakowaniu.

12. Płatność, przy odbiorze pierogów, możliwa jest wyłącznie gotówką.

13. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie może być zrealizowane z opóźnieniem ze względu na ilość zamówień w jednym czasie. Zamawiający będą informowani o opóźnieniach na bieżąco. 14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Akcji.

15. Dostawa piesza skierowana jest do wszystkich klientów "Ciasto i Farsz".

16. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych.

17. Udział uczestnika w akcji „Dostawa piesza” oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym Regulaminie.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ciastoifarsz.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Akcji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Akcji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

19. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Akcji przed dokonaniem zmiany.wróć