main logo

Regulamin

Niedziela dla rodziny1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „NIEDZIELA DLA RODZINY”.

2. Organizatorem Promocji jest IDEA 2.0 Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu(kod: 53-332), adres: ul. Powstańców Śląskich 121/208, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772891, NIP 8961584609, REGON 382611644, kapitał zakładowy 10 0000 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem lokali stacjonarnych “Ciasto i Farsz”, mieszczącym się na terenie Polski.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.02.2020 r. i trwa do odwołania. Promocja obowiązuje w niedziele.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie zamówienia, które będzie składało się z minimalnej ilości (zestaw lub 8 sztuk pierogów dla 1 osoby)/ dwóch porcji (2 zestawy lub 16 pierogów dla dwóch osób).

5. Promocja “NIEDZIELA DLA RODZINY” dotyczy składanych zamówień na miejscu oraz na wynos.

6. Promocja dotyczy zamówień z głównej tablicy menu - pierogi na sztuki oraz zestawów.

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie klienta zawierające dodatkowo darmowy zestaw 5 sztuk pierogów na słodko na jednym talerzu. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie pracownika, klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

9. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Promocja skierowana jest tylko i wyłącznie do klientów, którzy odwiedzą nasze lokale wraz z dziećmi do 18 roku życia.

12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych.

13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ciastoifarsz.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia indywidualnego wobec korzystania z promocji przez pracownika galerii.wróć