main logo

Regulamin

Program lojalnościowy „Ciasto i Farsz“§1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Organizator – IDEA 2.0. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000772891 , posiadająca numer statyczny REGON 382611644, numer identyfikacji podatkowej NIP: 8961584609.

Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych – sieci restauracji Ciasto i Farsz, realizowany za pomocą kart CiF, umożliwiających uczestnictwo w programie, który umożliwia zbieranie Pieczątek.

Karta CiF – papierowa karta z nadrukowanym motywem CiF, który umożliwia zbieranie pieczątek.

Pieczątka – punkt naliczany za zakup jednego dowolnego zestawu pierogów lub jednej porcji dowolnych pierogów (na sztuki) składających się z co najmniej 8 sztuk.

Uczestnik – klient restauracji, który odebrał w/z restauracji kartę CiF.

Restauracja – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Programem, należący do sieci „Ciasto i Farsz”, których właścicielem jest Organizator lub franczyzobiorca; każda restauracja może być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora; aktualna lista restauracji, objętych programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.ciastoifarsz.pl w zakładce „LOKALIZACJE”.


§2 Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.

2. Program rozpoczyna się w dniu 22 maja 2020 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem komunikatu w restauracjach.

3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem informacji w restauracji chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.

4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Restauracjach.


§3 Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które odebrały z restauracji kartę CiF, a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy restauracji) oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.

3. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości zbierania oraz wykorzystania Pieczątek.

4. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania Pieczątek.

5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.


§4 Zasady Programu

1. Uczestnik bierze udział w programie, odbierając Kartę CiF lub otrzymując ją z zamówieniem.

2. Naliczenie Pieczątek przysługuje uczestnikowi po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty.

3. Naliczenie Pieczątek przysługuje za zakup dowolnego zestawu pierogów z regularnego MENU. Za zestaw uznaje się również każdą porcję pierogów, która składa się z co najmniej 8 pierogów.

4. Uzyskanie 6 Pieczątek (słownie: sześciu) uprawnia Uczestnika do wymiany karty CiF na Zestaw klasyczny RUSKIE 8 szt.

5. Uzyskanie 10 Pieczątek (słownie: dziesięciu) uprawnia Uczestnika do wymiany karty CiF na Dowolny zestaw pierogów 8 szt.

6. Uczestnik ma prawo do samodzielnej decyzji związanej z momentem w którym skorzysta z zebranych Pieczątek.

7. Nagrody w Programie stanowią wybrane przez Organizatora produkty lub usługi gastronomiczne dostępne w Restauracji, w której Uczestnik dokonuje wymiany Pieczątek na nagrodę, chyba że co innego wynika z treści niniejszego regulaminu.

8. Uczestnik nie może dokonać wymiany Pieczątek na inne produkty spożywcze dostępne w ofercie Restauracji.

9. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie przy pomocy Pieczątek. Wydanie nagród nie stanowi sprzedaży produktów lub usług gastronomicznych i nie może być potwierdzone paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, jedynie płatny dodatek np. napój.

10. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody, nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie.

11. Suma wartości nagród, uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 100 zł (słownie: sto złotych).

12. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.


§5 Reklamacje

1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci zebrane dotychczas Pieczątki.

2. Pieczątki naliczane są każdorazowo przy zakupie – nie istnieje możliwość naliczenia Pieczątek na podstawie paragonu.

3. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres: kontakt@ciastoifarsz.pl . Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuację w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.wróć