main logo

Regulamin

Tłuste Czwartki1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „TŁUSTE CZWARTKI”.

2. Organizatorem Promocji jest IDEA 2.0 Sp. z o.o. siedzibą w Mokronosie Górnym (kod: 55-080), adres: ul. Spacerowa 26, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772891, NIP 8961584609, REGON 382611644, kapitał zakładowy 10 0000 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem lokali stacjonarnych “Ciasto i Farsz”, mieszczących się na terenie całej Polski.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.02.2020 r., obowiązuje w czwartki i trwa do odwołania.

4. Promocja “TŁUSTE CZWARTKI” dotyczy składanych zamówień tylko i wyłącznie na miejscu w lokalu.

5. Promocja nie dotyczy zamówień składanych przez portale: uberEats oraz pyszne.pl.

6. Promocja dotyczy wyłącznie pierogów na sztuki.

7. Promocja nie dotyczy zestawów.

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

9. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Zasady promocji:
a) klient wyraża chęć wzięcia udziału w promocji
b) reguluje rachunek w kwocie 29,- brutto
c) otrzymuje 14 dowolnie wybranych pierogów na jednym talerzu
d) po konsumpcji, ponownie podchodzi do kasy i otrzymuje kolejnych 6 dowolnie wybranych pierogów
e) za każdym razem po zjedzeniu wszystkich wydanych pierogów, klient otrzymuje kolejne 6 sztuk wybranych przez siebie pierogów
f) po zakończeniu konsumpcji, klient może zostawić swoje imię i nazwisko lub nick, w celu wzięcia udziału w sieciowym rankingu PIEROGOMAN’ów
g) ranking będzie widoczny na stronie ciastoifarsz.pl w zakładce Pierogożercy oraz tablicach kredowych umieszczonych w lokalach sieci “Ciasto i Farsz”.

12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych.

13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ciastoifarsz.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie oraz na witrynie internetowej www.ciastoifarsz.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia indywidualnego wobec korzystania z promocji przez klienta.wróć